11 durch 12
-mét Elfcher durch et Johr-
 
1     Nau
et Johr
alt de Vorsätz
émmer alt nommò ganz
nau
 
 
 
2     Faasebòòz
wéi keddenloss
for en Auenbléck
Narr bleiwen aach nò
Aschermétwóch
 
 
 
3     Zaart
lauden Oschderglocken
schilksen gréin Spétzcher
iwwerall peifen de Vijel
Fréihjohr
 
 
 
4     
Sturmwedder Reen
zwéschendrén deck Schlooßen
wei geh pärree Geckichmònd
Hexennaat
 
 
 
5     Maibaam
Mutterdaach Näälchesheck
Zéihwaan Maibóck Vatterdaach
en Himmel vóller Geijen
Weltónnergang
 
 
 
6     Rosendoft
un Pétterselich
Danzmussik beim Kirwenhannes
Schneck óf em Brouch
Summer
 
 
 
7     Hau
ónner Dach
erscht Koar geschniet
Jokobsäppel for de Schmäär
Feringen
 
 
 
8     Sónnegeel
un Himmelsblòò
ém Gaarten Bloumenfeierwerk
Maria Himmelfahrtsdaach en Wésch
geseent
 
 
 
9     Schwalwen
zéihn hämm
aan letschden Summerdaan
hänken Tàuperlennetzer un Spénnwebfädem
Herbscht
 
 
 
10    Appelkéscht
un Grompersack
Stellajen vóller Egemachdes
Entedank Oktowerfescht béss zoum
Halloween
 
 
 
11    Allerhäälijen
béss Doodensónndach
Nowembernewwel ém Geméit
Gääschder graulen damääscht et
Lécht
 
 
 
12    Adventsdaa
Léchterglanz Häämléchkätten
waarten óf Weihnachtsfridden
wo länger aanhält wéi
Silveschder